Vol 22, issue 1, 2020

  Diatom diversity and seasonality in two rivers in Serbia
  Danijela Vidaković, Miloš Ćirić and Jelena Krizmanić

  MPI

  Abstract
  During the four seasons of investigation in the Rača and Studenica rivers (spring 2011, summer 2011, winter 2011 and spring 2012) 171 and 190 epilithic diatoms were recorded, respectively. The most numerous genera in both rivers were Gomphonema, Navicula, and Nitzschia. Of total recorded taxa 11 are new for the diatom flora of Serbia. The highest species diversity was in spring, while the lowest was during the summer and winter periods. In almost all seasons Cocconeis lineata occurred with the highest frequencies in the Rača River. In the Studenica River epilithic diatom community was dominated by Achnanthidium pyrenaicum, except in winter 2011 and spring 2012 when Diatoma moniliformis and Gomphonema species were the most abundant diatoms, respectively. The regular pattern of diatom succession was not recorded in two investigated rivers.

  Key words
  epilithic diatoms, diversity, Rača River, Studenica River  Разновидност и сезонски аспекти на дијатомеите во две реки во Србија
  Данијела Видаковиќ, Милош Ќириќ и Јелена Кризманиќ

  Апстракт
  Со спроведените истражувања на реките Рача и Студеница во тек на четири сезони (пролет 2011, лето 2011, зима 2001 и пролет 2012 година) се регистрирани 171 и 190 епилитски дијатомејски алги, соодветно. Најзастапени родови во двете реки беа Gomphonema, Navicula и Nitzschia. За флората на Србија за првпат се регистрирани 11 таксони. Највисок диверзитет беше забележан во пролетните сезони, а најнизок во тек на летото и зимата. Видот Cocconeis lineаta беше најфреквентен во реката Рача во скоро сите истражувани сезони. Во епилитските дијатомејски заедници во реката Студеница доминираше Achnanthidium pyrenaicum, освен во тек на зимата 2011 и пролетта 2012 година во кои најабудантни беа Diatoma moniliformis и видовите од родот Gomphonema, соодветно. Не беше утврден правилен образец на промени на дијатомеите во двете истражувани реки.

  Клучни зборови
  епилитски дијатомеи, река Рача, река Студеница