Vol 22, issue 1, 2020

  Geo-values of the natural monument Markovi Kuli near Prilep
  Ivica Milevski, Marjan Temovski, Sonja Lepitkova

  MPI

  Abstract
  Located on the southwestern branches of Babuna Mountain, north of Prilep in North Macedonia is the Natural Monument Markovi Kuli – a geosite with an exceptional weathering landscape. It is a host to a vast variety of weathering landforms (boulders, pillars, weathering pits, tafoni, etc.), mainly due to the lithology where Proterozoic gneiss rocks are intruded by Late Paleozoic granitic rocks. In addition, landform development is also controlled by the local climate conditions. As a result of its geomorphological significance, in 2004 Markovi Kuli geosite was placed on the tentative list of UNESCO World Heritage, and in 2006 it was proclaimed as a Natural Monument, within the network of protected areas in Macedonia. However, despite its geodiversity being the cornerstone of its significance, not many geomorphological studies have been made so far. Considering that, and especially the necessity for the effective protection of the area, the results of the latest research are presented in this work

  Key words
  Markovi Kuli, geodiversity, weathering, protection  Геовредности на споменикот на природата Маркови Кули кај Прилеп
  Ивица Милевски, Марјан Темовски и Соња Лепиткова

  Апстракт
  Споменикот на природата Маркови Кули се наоѓа на југозападните ограноци на планината Бабуна, северно од градот Прилеп, Северна Македонија. Тоа е геолокалитет со извонреден денудациски релјеф (блокови, остенци, каменици, тафони и сл.), создаден главно како резултат на специфичната литологија, каде младо-палеозојските гранити се втиснати и пробиени низ протерозојски гнајсеви. Покрај тоа, важен фактор за формирање на денудацискиот релјеф имала и локалната клима. Поради геоморфолошките вредности што ги има, во 2004 година локалитетот Маркови Кули е ставен на привремената листа на УНЕСКО, а во 2006 година е прогласен за споменик на природата, како дел од мрежата на заштитени подрачја во Македонија. Сепак, без оглед на фасцинантниот геодиверзитет, досегашните геоморфолошки истражувања на овој простор се релативно скромни. Имајќи го во предвид тоа, како и потребата од ефикасна заштита, во трудот ги презентираме резултатите од најновите истражувања на овој геолокалитет.

  Клучни зборови
  Маркови Кули, геодиверзитет, денудација, заштита