Vol 22, issue 2, 2020

  Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae), an introduced species new in the flora of the Republic of North Macedonia
  Renata Ćušterevska, Mitko Kostadinovski, Vlado Matevski

  MPI  Abstract
  Allochthonous species Rubus laciniatus Willd. is mentioned for the first time for the flora of the Republic of North Macedonia and represents its second finding in the Balkan Peninsula. The species was found during phytocenological research at the shores of the Prespa Lake. A brief description of the species with the more important morphological features, a description of the habitat where it was found, as well as a discussion of possible routes of introduction are given.

  Key words
  Rubus laciniatus, allochthonous species, new record, Prespa Lake.  Rubus laciniatus Willd. (Rosaceae), нов интродуциран вид во флората на Република Северна Македонија
  Рената Ќуштеревска, Митко Костадиновски, Владо Матевски


  Апстракт
  Алохтониот вид Rubus laciniatus Willd. се споменува за прв пат за флората на Република Северна Македонија и претставува второ наоѓалиште на Балканскиот Полуостров. Видот е пронајден за време на фитоценолошкото истражување на брегот на Преспанското Езеро. Даден е краток опис на видот со поважните морфолошки карактеристики, опис на живеалиштето, каде е пронајден, како и дискусија за можните патишта за дистрибиција.

  Клучни зборови
  Rubus laciniatus, алохтон вид, нов податок, Преспанско Езеро