Vol 22, issue 2, 2020

  Assessment of nutrient and heavy metal concentrations in sediments and macrophytes of the Oroma wetland, Nigeria
  Jason-Ogugbue, Victoria Tovo and Ezekwe, Ifeanyichukwu Clinton

  MPI


  Abstract
  This study assessed the nutrient and heavy metal concentrations in sediments and macrophytes of the Oroma Wetland, University of Port Harcourt, Nigeria. A map representation of the wetland was assigned North-South (N-S) grid lines and six numbers were randomly selected to represent the six sampling points – SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 and SS6. Sediment and three macrophytes (Alchornea cordifolia, Sacciolepis africana, and Harungana madagascariensis) that were present in each grid were collected and analyzed. Results showed that the wetland sediment was polluted with cadmium (4.80-54.10 mg/kg) and lead (98.60-175.30 mg/kg) whereas, only the sediment obtained from SS1 was polluted with nickel (75.9 mg/kg). In the sediment, cadmium posed a very high ecological risk; lead posed a considerable ecological risk whereas, the other heavy metals analyzed in this study posed low ecological risks. SS5 and SS6 had very high ecological risks whereas, the other sampling sites had moderate ecological risks. Cadmium, cobalt, copper, iron, zinc and arsenic were in same cluster in sediment based on cluster analysis while, chromium and nickel were assigned a separate cluster. The macrophytes collected from each site bioaccumulated the heavy metals from the sediment albeit at varying levels. Major sources of the nutrient and heavy metal burden in Oroma wetland were identified as runoffs and effluents from the adjoining University, residential areas, farmlands, car wash centers, generator houses, slaughter houses, metal dump sites, automobile maintenance shops, and vehicle exhaust. This study has highlighted the pollution status of the Oroma Wetland sediment, the heavy metal burden of its macrophytes and the ecological risks posed by these heavy metals which have serious public health and ecological consequences.

  Key words
  Heavy Metals, Macrophytes, Sediments, Oroma, Wetland  Проценка на концентрацијата на минерални материи и тешки метали во седименти и макрофити во мочуриштето Орома, Нигерија
  Викторија Тово Џејсон-Огугбуе и Ифеанјичукву Клинтон Езекве


  Апстракт
  Во оваа студија се прикажани концентрациите на минералните материи и тешките метали во седименти и макрофити во мочуриштето Орома, Универзитет на Порт Харкорт, Нигерија. Мочуриштето беше претставено на карта со нанесени линии во правец север-југ и шест полигони (SS1, SS2, SS3, SS4, SS5 и SS6, кои ги претставуваат точките за собирање примероци) беа одбрани по случаен избор. Од сите точки беше собиран седимент и три макрофитски растенија (Alchornea cordifolia, Sacciolepis africana и Harungana madagascariensis). Резултатите покажаа дека седиментот беше загаден со кадмиум (4,80–54,10 mg/kg) и олово (98,60-175,30 mg/kg), додека само седиментот од SS1 беше загаден со никел (75,9 mg/kg). Кадмиумот во седиментите преставува висок еколошки ризици. Оловото претставува значаен еколошки ризик, додека останатите анализирани метали претставуваат низок еколошки ризик. SS5 и SS6 се со висок еколошки ризик, додека останатите точки се со умерен еколошки ризик. Кадмиумот, кобалтот, бакарот, железото, цинкот и арсенот се групирани во заеднички кластер, додека хромот и никелот се во одделна група. Макрофитите од различните точки биоакумулираа тешки метали од седиментот, но со различен интензитет. Главни извори на минерални материи и тешки метали во мочуриштето Орома се површинскиот истек и ефлуентите од Универзитетот во непосредна близина, станбените населби, фармите, инсталации за миење автомобили, генераторски станици, кланици, депонии за метали, автомобилски сервиси и издувните гасови од автомобилите. Со оваа студија е дефиниран статусот со загадување на мочуриштето Орома, оптоварувањето на макрофитите со тешки метали, како и еколошкиот ризици кој произлегува од тешките метали со сериозни последици по јавното здравје и животната средина.

  Клучни зборови
  тешки метали, макрофити, седименти, мочуриште Орома