Vol 15, issue 1, 2013
Contents
Vol 15, issue 2, 2013  • Lambevska, A., Rusevska, K., Karadelev, M. New data on the taxonomy, distribution and ecology of the genus Peniophora Cooke (Basidiomycota, Fungi) in the Republic of Macedonia

  • Melovski, Lj., Markovski, B., Hristovski, S., Jovanovska, D., Anastasovski, V., Klincharov, S., Velevski, M., Velkovski, N., Trendafilov, A., Matevski, V., Kostadinovski, M., Karadelev, M., Levkov, Z., Kolchakovski, D. Regional division of the Republic of Macedonia for the needs of biological databases
  • Electronic supplementary material